Menu Sluiten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SV Avanti

1. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus  t/m 31 juli.

2. Aanmelden kan alleen via www.svavanti.nl. Gelijktijdig met de aanmelding verleent het lid of de ouder/voogd mandaat tot betaling van de (bonds)contributie en inschrijfgeld voor het lidmaatschap.

3. De betaling van de contributie dient per half jaar medio oktober en maart middels een factuur vooruit betaald te worden. Voor nieuwe leden zal de (bonds)contributie en het inschrijfgeld voor de eerste keer in de periode kort na aanvang betaald dienen te worden.

4. De bondscontributie dient gelijktijdig te worden voldaan met de verenigingscontributie.

5. Ingeval de betaling van de (bonds)contributie niet binnen één maand na de factuurdatum is betaald, wordt € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht verhoogd met evt. incassokosten en wettelijke rente. Het is de desbetreffende persoon dan niet meer toegestaan te spelen/sporten.

6. Afmelden kan schriftelijk of via de e-mail info@svavanti.nl of via het contactformulier op www.svavanti.nl. Opzegging moet vóór 1 december of 1 juni worden gedaan. Bij opzegging wordt er geen (bonds)contributie terugbetaald.

7. Adreswijzigingen of andere mutaties dienen via de e-mail info@svavanti.nl of via het contactformulier op www.svavanti.nl  bij de ledenadministratie gemeld te worden.

8. Inschrijven tot deelname aan de competitie geldt tot schriftelijke wederopzegging door het lid of ouder /verzorger van een junior-lid voor 1 maart (na afloop van een competitieseizoen) geldend voor de badminton / volleybal.

8a. Inschrijving voor turnwedstrijden en de daar bijhorende kosten van inschrijfgeld bij de KNGU/Rayon worden separaat van de contributiefactuur per e-mail toegezonden. Bij onverwacht niet deelnemen aan de wedstrijd worden het inschrijfgeld alsnog in rekening gebracht.

9. Boetes inzake competitie worden doorberekend aan de spelers van het desbetreffende team.

10. Voor competitie geldt dat de regels van de betreffende bond van toepassing zijn.

11. De vereniging kan het lidmaatschap van een lid beëindigen wanneer het lid zich niet houdt aan het verenigingsreglement, zijn (contributie)verplichtingen niet nakomt, dan wel de goede naam van de vereniging in gevaar brengt.

12. Alle leden (>14 jaar – <70 jaar) en ouders/verzorgers van junior leden <14 jaar mogelijk 1 keer per jaar inzetbaar voor ten minste één verenigingsactiviteit, voor de groep (recreant of competitie) waartoe hij/zij behoort.

13. SV Avanti privacy statement: Een persoon heeft in beginsel het recht op inzage. Dit betekent dat een persoon het recht heeft om te vragen of en welke persoonsgegevens van hem/haar worden verwerkt.